Towarzystwo Miłośników Ziemii Raszkowskiej
Statut
Towarzystwa Miłośników Ziemi Raszkowskiej


§ 1
Towarzystwo działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym, społecznym zrzeszeniem osób zainteresowanych działaniem na rzecz miasta i gminy oraz upowszechniania jego dorobku.

§ 2
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej.

§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest Biblioteka Publiczna w Raszkowie, a terenem działania miasto i gmina Raszków.

§ 4
Towarzystwo posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą w środku herb miasta Raszków, a w otoku napis: "Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej w Raszkowie".

§ 5
Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.

§ 6
Celem Towarzystwa jest:
  Kontynuacja chlubnych tradycji "Stowarzyszenia Upiększania Miasta", pielęgnowanie tradycji narodowych i patriotyzmu lokalnego;
  Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego różnych grup społecznych;
  Inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze społecznej, kulturalnej, charytatywnej oraz na rzecz środowiska lokalnego;
  Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia;
  Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska

§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  Propagowanie działalności wśród społeczeństwa ziemi raszkowskiej;
  Inicjowanie działań na rzecz rozwoju i upiększania miasta;
  Popularyzację dorobku historycznego miasta;
  Pielęgnowanie tradycji narodowo-chrześcijańskich;
  Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z Raszkowianami mieszkającymi poza Raszkowem;
  Współpracę z władzami gminy i miasta;
  Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej nt. ochrony środowiska, zdrowego stylu zycia, żywienia i żywności, ekonomii finansowej i styki społecznej itp.;
  Organizowanie wykładów otwartych, warsztatów dyskusji dla członków Towarzystwa i osób zainteresowanych, itp.;
  Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych zdobyczy techniki;
  Działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
  Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, obozów i wyjazdów sportowych, turystycznych, kulturalnych i rehabilitacyjnych;
  Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, przedsiębiorstwami, mediami oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
  Działalność na rzecz rozpowszechniania sportu, turystyki, rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz udział w organizowanych imprezach kulturalno-sportowych;
  Inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Towarzystwa;
  Promowanie Towarzystwa poza granicami kraju i nawiązanie do współpracy kulturalnej, turystycznej z innymi miastami, wymiany turystycznej oraz wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w Unii Europejskiej.

§ 8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  Członków zwyczajnych
  Uczestników
  Członków honorowych

§ 9
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, deklarując chęć współdziałania w realizacji celów statutowych Towarzystwa, której deklaracja pisemna została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

§ 10
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
  Przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa, oraz stosować się do uchwał władz towarzystwa;
  Brać udział w pracach Towarzystwa;
  Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
  Brać udział w zebraniach, wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
  Brać udział w wszelkich przejawach działalności Towarzystwa.

§ 12
Utrata członkostwa następuje:
  Przez wystąpienie z Towarzystwa;
  Poprzez skreślenie z listy członków wskutek zalegania w płaceniu składek członkowskich za czas dłuższy niż 12 miesięcy;
  Poprzez wykluczenie z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

§ 13
Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Uczestnicy posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami władz Towarzystwa.

§ 14
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla miasta i gminy lub rozwoju Towarzystwa.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 15
Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie Członków.

§ 16
Władzami Towarzystwa są:
  Walne Zebranie Członków
  Zarząd Towarzystwa
  Komisja Rewizyjna
  Sąd Koleżeński

§ 17
Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata
Władze Towarzystwa wymienione w § 16 wybierane są przez Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu.
Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i Zarząd Towarzystwa zwołuje Walne Zebranie Członków pisemnie co najmniej na 2 tygodnie przez wyznaczonym terminem.

§ 18
Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 19
Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w czasie podejmowania uchwały. Uchwały Walnych Zebrań odbytych w drugim terminie pół godziny później - jeżeli w zawiadomieniu podano drugi termin są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

§ 20
Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najważniejszą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  Ustalanie wytycznych do działalności Towarzystwa;
  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  Udzielanie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  Wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  Ustalenie składek członkowskich;
  Rozpatrywanie wniosków władz Towarzystwa i jego członków;
  Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa lub rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
  Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego statutu;
  Nadawanie godności członka honorowego.

§ 22
W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą:
  Członkowie Towarzystwa z głosem decydującym;
  Członkowie honorowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zostaje zwołane z inicjatywy Zarządu Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej 1/5 liczby członków Towarzystwa.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa powinien określić porządek obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno się odbyć w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 24
Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresach między walnymi zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa.

§ 25
Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie członków Towarzystwa.
Zarząd ma prawo kooptować do swojego grona nowych członków na miejsce występujących nie więcej niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 26
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, jednego wiceprezesa, protokólanta, skarbnika, trzech członków
  Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów;
  Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 27
Do zakresu działalności Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
  Kierowanie działalnością Towarzystwa;
  Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  Urzeczywistnianie statutowych celów Towarzystwa;
  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
  Opracowywanie planów działalności i chwalenie budżetów Towarzystwa oraz kierowanie ich realizacją;
  Przyjmowanie nowych członków Towarzystwa;
  Składanie sprawozdań z działalności.

§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna ma prawo kooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących nie więcej niż 1/3 składu Komisji wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Towarzystwa.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej;
 składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa oraz stawnianie wniosków o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;
 składanie Zarządowi Towarzystwa corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli;
 występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa.

§ 31
Sąd Koleżeński Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 32
Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do członków Towarzystwa w sprawach o:
  Naruszanie statutu Towarzystwa, podstawowych uchwał lub zarządzeń władz Towarzystwa;
  Nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej;
  Narażanie dobrego imienia Towarzystwa.

§ 33
Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie w którym może uwolnić członka od stawianych mu zarzutów, albo:
 udzielić członkowi upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka na 1-3 lat lub wykluczyć z Towarzystwa;
 pozbawić mandatu członka wybranego do władz Towarzystwa.

§ 34
Dla sprawnego wykonywania zadań Zarząd powołuje sekcje problemowe stałe:
  Sekcja upiększania miasta;
  Sekcja historyczna;
  Sekcja kulturalna;
  Sekcja ekologiczno-przyrodnicza;
  Sekcja sportowo-rekreacyjna.

§ 35
Majątek Towarzystwa składa się ze składek członkowskich, wpisowego, dotacji i subwencji, darowizn i innych zapisów, dochodów własnych z imprez, wydawnictw, własnej działalności gospodarczej oraz innych źródeł.
Dochody Towarzystwa przeznaczone są na rozwijanie jego statutowej działalności.
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie prezes i skarbnik, względnie osoby przez nich upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Zarząd.
 


Ostatnia zmiana na mocy uchwały z dnia 23 marca 2010r.

pogoda.net

Coded by Mikipa
Panel administracyjny